Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ .ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΑ ΤΟ STOPCARTEL.

Τήν απόσυρση τού νομοσχεδίου Χατζηδάκη ζητά η Αντιμονοπωλιακή Οργάνωση STOPCARTEL.Ψηφίζεται κρυφά, χωρίς δημόσιο διάλογο καί εξυπηρετεί αποκλειστικά τά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

STOPCARTEL

Λ.Συγγρού 132

17671,Αθήνα

www.stopcartel.org

20-7-2009

Θέμα: Οι θέσεις τού STOPCARTEL γιά τό υπό ψήφιση ν/σ περί αναθεώρησης διατάξεων τού ν.703/77 περί καρτέλ καί μονοπωλίων.

-Η Ενωση θυμάτων καρτέλ καί μονοπωλίων μέ τόν διακριτικό τίτλο STOPCARTEL έχει εκφράσει από τήν ίδρυσή της τό 2006 τήν ανάγκη αναθεώρησης βασικών διατάξεων τού Αντιμονοπωλιακού νόμου 703/77 υποβαλοντας στό υπουργείο Ανάπτυξης κατά καιρούς τίς έγγραφες προτάσεις της, ώστε ο Αντιμονοπωλιακός νόμος καί η εφαρμογή του νά εξυπηρετούν τά συμφέροντα τών πολιτών-καταναλωτών-φορολογουμένων γιά τούς οποίους δημιουργήθηκαν καί όχι τών ολίγων οικονομικά ισχυρών.

-Μέ εξαίρεση τήν πρόταση τού STOPCARTEL γιά αποπομπή τού ΣΕΒ από τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού η οποία υιοθετήθηκε από τήν κυβέρνηση καί τήν οποία χαιρετίζουμε σάν τήν πρώτη κοινωνική νίκη τών Αντιμονοπωλιακών δυνάμεων της χώρας τίς οποίες εκφράζουμε, ουδεμία πρότασή μας περιελήφθη στό υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

-Η κυβέρνηση εκμεταλευόμενη τόν 5 μηνο Αντιμονοπωλιακό αγώνα πού διεξάγαμε υπό άκρως αντίξοες συνθήκες καί μέ άμεσο κίνδυνο τής ζωής μας στό δρόμο, κάτω από τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού στήν Αθήνα,προώθησε εν κρυπτώ καί εν αγνοία τών πολιτών τό παραπάνω νομοσχέδιο, χωρίς να προηγηθεί δημόσιος διάλογος μέ τούς κατ'εξοχήν αρμόδιους κοινωνικούς φορείς όπως τίς Ενώσεις Καταναλωτών καί τήν Αντιμονοπωλιακή Ενωση STOPCARTEL.

-Αντίθετα γιά τό θεμελιώδες αυτό νομοσχέδιο η κυβέρνηση διαβουλεύτηκε μέ τούς φορείς τών μεγαλοβιομηχάνων, τραπεζιτών καί μεγαλεμπόρων, ώστε νά ακυρωθούν καί διά νόμου καί οι ελάχιστες συνατότητες πού είχαν απομείνει γιά τήν προστασία τών αδύναμων πολιτών καί μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

-Γιά τούς λόγους αυτούς καταγγέλεται η κυβέρνηση καί καλείται όπως αποσύρει άμεσα τό νομοσχέδιο γιά νά τό θέσει σέ πραγματικό δημόσιο διάλογο.

-Τό STOPCARTEL ,όπως πράττει πάντοτε, δέν αρκείται σέ στείρα καταγγελτική πρακτική αλλά υπεύθυνα παρουσιάζει τίς θέσεις καί προτάσεις του, οι οποίες ενδεικτικά επί τού νομοσχεδίου τό οποίο πρέπει τώρα νά αποσυρθεί,είναι οι ακόλουθες:

1.Δέν περιέχεται διάταξη μετατροπής τών αδικημάτων καρτέλ καί μονοπωλίων σέ κακουργήματα, όπως ισχύει στίς προηγμένες χώρες, όπως καί διάταξη απαγόρευσης συμμετοχής καταδικασμένων φυσικών προσώπων γιά συμμετοχή σέ καρτέλ, σέ άλλα διοικητικά συμβούλια εταιρειών κλπ.

2.Δέν περιέχει διάταξη πού νά ενσωματώνει τά συμπεράσματα τής Λευκής βίβλου γιά τίς αποζημιώσεις τών θυμάτων τών καρτέλ καί νά παραπέμπει σέ μέθοδο αυτομάτου υπολογισμού τής αποζημίωσης .

3.Δέν περιέχει διάταξη η οποία νά υποχρεώνει τά δικαστήρια πού κρίνουν παρεπιπτώντος τήν ύπαρξη καρτέλ η τήν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οικονομικής εξάρτησης νά αναβάλουν η αναστέλουν μέχρι έκδοσης αμετάκλητης απόφασης από τήν Επιτροπή Ανταγωνισμού καί τό Διοικητικό Εφετείο.

3α.Δέν παρέχει δικαστική καί φυσική προστασία μαρτύρων στούς καταγγέλοντες καρτέλ ιδιώτες καί μικρομεσαίους πού δέν αποτελούν μέλη τους, όπως προβλέπει τό πρόγραμμα επιείκιας γιά τά ισχυρές επιχειρήσεις, μέλη καρτέλ μέ αποτέλεσμα οι καταγγέλοντες νά κινδυνεύουν.

4.Δέν επαναφέρει την δυνατότητα φυσικών η νομικών προσώπων, τών Ενώσεων καταναλωτών καί Αντιμονοπωλιακών Ενώσεων περιλαμβανομένων, νά αιτούν λήψη ασφαλιστικών μέτρων πρός αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στόν αιτούντα η στό δημόσιο συμφέρον (αρ.4 παρ.6 ν.2296/95 ).

5.Δέν θεσμοθετεί τή δυνατότητα υποβολής συλλογικής αγωγής αποζημίωσης από θύματα καρτέλ η ολιγοπωλίων η Ενώσεις θυμάτων καί Ενώσεις καταναλωτών.

6.Δέν προβλέπει τή συμμετοχή στήν ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπροσώπων τών Ενώσεων καταναλωτών καί τής Ένωσης θυμάτων καρτέλ.

Επί τών επιμέρους άρθρων τού εισαχθέντος νομοσχεδίου,ενδεικτικά,οι θέσεις τού STOPCARTEL είναι :

1.Η πρόβλεψη γιά τό άρθρο 2α η εκδίκαση τού οποίου μεταφέρεται στά δικαστήρια, είναι άκραία προβληματική διότι :

α.Δύσκολα θά κινηθεί κάποιος δικαστικά κατά τού ισχυρου μέρους καί μάλιστα όταν θά έχει ολοκληρωθεί η καταστροφή η οποία θά είναι μή αναστρέψιμη καί μή επανορθώσιμη.

β.τά θύματα θά υποχρεωθούν σέ δικαστικά έξοδα.

γ.Σέ υποθέσεις πού αφορούν συγχρόνως τά άρθρα 1 καί 2α ,γιά τό μέν αρθρ.1 θά αποφασίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού καί γιά τό 2α άσχετο δικαστήριο !

δ.Τά δικαστήρια δέν διαθέτουν εμπειρία εκδίκασης τού ν. 703/77, η οποία προυποθέτει μετεκπαίδευση τών δικαστών.

ε.Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό συγκριτικά μέ τά δικαστήρια,πλήρως ειδικευμένο στό δίκαιο τού Ανταγωνισμού καί μπορεί ,αν υπάρχει βούληση νά εκδικάζει τίς υποθέσεις πολύ ταχύτερα από τήν ήδη επιβαρυμένη ελληνική Δικαιοσύνη η οποία επωμίζεται ανέτοιμη έναν ακόμη άκρως ευαίσθητο τομέα τού δικαίου τού Ανταγωνισμού.

στ.Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, τό άρθρο 2α πρέπει νά παραμείνει στήν δικαιοδοσία τής Επιτροπής Ανταγωνισμού,μέ τήν σύγχρονη επαναφορά τής δυνατότητας λήψης ασφαλιστικών μέτρων ,ώστε η προστασία τών θυμάτων νά είναι πλήρης όπως ήταν πρό τού 2005.

2.Τό άρθρο 5 παρ.3 πρέπει νά καταργηθεί.

Τό άρθρο 4β δέν μπορεί νά αλλάζει μέ υπουργική απόφαση.Αποτελεί τό βασικό άρθρο γιά τίς συγκεντρώσεις καί δέν μπορεί νά εφαρμόζεται ,αλλά κάρτ.

3.Τά μέλη τής Επιτροπής θά πρέπει νά εκλέγονται από τή Σύνοδο τών Προέδρων τής Βουλής η κατ'οικονομία στήν επόμενη εκλογή, από τήν αρμόδια Επιτροπή της Βουλής μέ ηυξημένη πλειοψηφία.

4.Στά πλαίσια τής καταπολέμησης τής διαφθοράς, ουδεμίας μορφής ασυλία τού προσωπικού καί τών μελών τής Επιτροπής Ανταγωνισμού πρέπει νά νομοθετηθεί.

5.Τό άρθρο 11 παρ.5 τό σχετικό μέ τά ασυμβίβαστα χρήζει θεμελιωδών διευκρινήσεων πρίν από τήν ψήφισή του.

6.Θά πρέπει νά καταργηθούν οι διατάξεις περί εξουσιών τού Προέδρου νά διορίζει τούς επικεφαλής τμημάτων.

7.Ο θεσμός τών εισηγητών καταργεί τήν ανεξαρτησία τής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού καί δέν πρέπει νά ψηφιστεί.Εάν πρόκειται νά παραμείνει, τότε 3 τουλάχιστον εκ τών εισηγητών θά πρέπει νά εκπροσωπούν τίς Ενώσεις καταναλωτών καί θυμάτων καρτέλ και μονοπωλίων,γιά τήν προστασία τών οποίων θεσπίστηκε ο ν.703/77.

Tό STOPCARTEL καλεί τήν κυβέρνηση νά αποσύρει τό υπό ψήφιση νομοσχέδιο καί νά τό θέσει σέ δημόσιο δημοκρατικό διάλογο, τά δέ πολιτικά κοινοβουλευτικά κόμματα όπως υποστηρίξουν τό αίτημα τής άμεσης απόσυρσης καί έναρξης τής διαδικασίας τού διαλόγου.


stop cartel

Δεν υπάρχουν σχόλια: