Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Έγγραφο της Κομισόν για το καρτέλ του χάλυβα δικαιώνει τον ΤενέζοΑκόμα και η ΕΕ εγκαλεί την ελληνική πολιτεία να σταματήσει την προστασία των χαλυβουργιών και επιφυλάσσεται δικαιώματος προσφυγής κατά της Ελλάδος.

Βασικός τρόπος προστασίας του καρτέλ του χάλυβα αποτελεί ο παράνομα στημένος μηχανισμός πιστοποίησης των προϊόντων χάλυβα που προέρχονται ακόμα και από κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος Guenter Verheugen απέστειλε την αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά της Ελλάδος, που αποτελεί το πρώτο βήμα νομικών ενεργειών, πριν προχωρήσει στην διαδικασία οχλήσεως και τελικά στην προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Κατεβάστε το PDF από εδώ

---
Προς:

Κυρία Ντόρα ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Υπουργό Εξωτερικών
Βασιλισσης Σοφίας 5
GR-10671 Αθήνα

ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 ATHENS

Θέμα:
Κοινοποίηση 2007/394/GR
Εμπεριστατωμένη γνώμη βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998
Παρατηρήσεις βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998

Κυρία,

Την 13η Ιουλίου 2007 η Επιτροπή έλαβε το προαναφερθέν σχέδιο τεχνικού κανονισμού, το οποίο καθορίζει τις ελάχιστες γενικές και ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.

Η εξέταση του εν λόγω σχεδίου οδήγησε την επιτροπή στην υποβολή της εμπεριστατωμένης γνώμης και των παρατηρήσεων που παρατίθενται στη συνέχεια.

Ι. Εμπεριστατωμένη γνώμη

[...]
Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της συνθήκης ΕΚ, κάθε προϊόν το οποίο παράγεται και/ή διατίθεται νόμιμα σε κράτος μέλος πρέπει καταρχήν να γίνεται αποδεκτό στο έδαφος των άλλων κρατών μελών.
[...]
Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επιστήσει την προσοχή των ελληνικών αρχών στο γεγονός ότι δεν μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα [...] αλλά να δέχονται ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να συμμορφώνονται και με άλλα πρότυπα σε ισχύ σε άλλα κράτη μέλη.
[...]
(Η Επιτροπή) Επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος για κίνηση διαδικασίας οχλήσεως, εάν δεν λάβει την απάντηση των ελληνικών αρχών έως τη χρονική στιγμή της θέσπισης του υπόψη σχεδίου τεχνικού κανονισμού.
[...]

Με τιμή,

Ο αντιπρόεδρος Guenter Verheugen

tenezos.blogspot μέσω anemos5

Δεν υπάρχουν σχόλια: